www.ballonreiseNRW.de

Startvorbereitungen - Aufbau des Ballons

 

Auslegen der Ballonhülle

                                                                        Anblasen der Ballonhülle

 

 

 

 

 

 

    Aufheizen der Ballonhülle

 

                                                                                   

                                                                        Aufstellen des Ballons

 

 

                    Kurz nach Start